Quen somos

A Asociación para o Estudo da Adquisición da Linguaxe ( AEAL) (Asociación para o Estudo da Adquisición da Linguaxe; Associació per a l’ Estudi de l’ Adquisició do Llenguatge; Hizkuntza Jabekuntza Ikasketen Elkartea) é unha asociación científica sen ánimo de lucro rexistrada co número 586524 no rexistro de asociacións (3 febreiro de 2006) e constituída o 18 de novembro de 2005 para:

Promover

o estudo da adquisición e o desenvolvemento da linguaxe tanto en situacións monolingües, como bilingües ou multilingües. Será atención preferente da asociación impulsar investigacións que permitan un mellor coñecemento da forma en que as linguas española, catalá, galega e vasca son aprendidas polos nenos, así como do seu posterior desenvolvemento.

Estudar

as relacións que o desenvolvemento da linguaxe ten con outros procesos psicolóxicos, socioculturais, biolóxicos, e educativos, así como coas características das linguas.

Impulsar

o coñecemento das relacións entre o desenvolvemento da lingua oral e a aprendizaxe da lingua escrita ou outros sistemas de comunicación.

Contribuír

ao coñecemento dos trastornos e dificultades na adquisición e o desenvolvemento da linguaxe, e ao das técnicas de intervención apropiadas.

Difundir

os coñecementos científicos sobre a adquisición e o desenvolvemento da linguaxe.

Promover

o contacto científico, a comunicación e a colaboración entre os investigadores da adquisición e o desenvolvemento da linguaxe.

Asesorar

a cantos organismos precisen dun consello especializado sobre a aprendizaxe e desenvolvemento da linguaxe, tanto sexa da primeira como das segundas linguas.
Para o cumprimento destes fins, a asociación procurará:

Realizar periodicamente congresos científicos sobre a adquisición e o desenvolvemento da linguaxe.

Organizar ou promover encontros, seminarios e simposios temáticos.

Elaborar, editar e difundir un boletín para os asociados que informe de novidades e actividades.

Editar unha revista científica sobre a adquisición e o desenvolvemento da linguaxe.

Establecer contactos e colaboracións con outras asociacións de fins coincidentes.

Crear unha páxina web de asociación que facilite a comunicación cos interesados.

En todas as súas actividades, a asociación promoverá a presenza de todas as linguas oficiais do Estado español.