Qui som

L’Associació per a l’Estudi de la Adquisició del Llenguatge (AEAL) (Asociación para o Estudio da Adquisición da Linguaxe; Asociación para el Estudio de la Adquisición del Lenguaje; Hizkuntza Jabekuntza Ikasketen Elkartea) és una associació científica sense ànim de lucre registrada amb el número 586.524 en el registre d’associacions (3 de febrer de 2006) i constituïda el 18 de novembre de 2005 per a:

Promoure

Promoure l’estudi de l’adquisició i el desenvolupament del llenguatge tant en situacions monolingües, com bilingües o multilingües. Serà d’atenció preferent de l’associació impulsar investigacions que permetin un millor coneixement de la forma en què les llengües espanyola, catalana, gallega i basca són apreses pels nens, així com del seu posterior desenvolupament.

Estudiar

les relacions que el desenvolupament del llenguatge té amb altres processos psicològics, socioculturals, biològics, i educatius, així com amb les característiques de les llengües.

Impulsar

el coneixement de les relacions entre el desenvolupament de la llengua oral i l’aprenentatge de la llengua escrita o altres sistemes de comunicació.

Contribuir

al coneixement dels trastorns i dificultats en l’adquisició i el desenvolupament del llenguatge, i al de les tècniques d’intervenció apropiades.

Difondre

els coneixements científics sobre l’adquisició i el desenvolupament del llenguatge.

Promoure

el contacte científic, la comunicació i la col·laboració entre els investigadors de l’adquisició i el desenvolupament del llenguatge.

Assessorar

quants organismes precisin d’un consell especialitzat sobre l’aprenentatge i desenvolupament del llenguatge, tant sigui de la primera com de les segones llengües.
Per al compliment d’aquests fins, l’associació procurarà:

Realitzar periòdicament congressos científics sobre l’adquisició i el desenvolupament del llenguatge.

Organitzar o impulsar trobades, seminaris i simposis temàtics.

Elaborar, editar i difondre un butlletí per als associats que informi de novetats i activitats.

Editar una revista científica sobre l’adquisició i el desenvolupament del llenguatge.

Establir contactes i col·laboracions amb altres associacions de finalitas coincidents.

Crear una pàgina web de l’associació que faciliti la comunicació amb els interessats.

En totes les seves activitats, l’associació potenciarà la presència de totes les llengües oficials de l’Estat Espanyol.