Estatuts de l’Associació per a l’Estudi de l’Adquisició del Llenguatge

CAPÍTOL I

DENOMINACIÓ, FINALITATS, DOMICILI I ÀMBIT:

Article 1. Amb la denominació Associació per a l’Estudi de l’Adquisició del Llenguatge (AEAL) (Asociación para o Estudio da Adquisición da Linguaxe; Asociación para el Estudio de la Adquisición del Lenguaje; Hizkuntza Jabekuntza Ikasketen Elkartea) es constitueix una ASSOCIACIÓ a l’emparament de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, i normes complementàries, amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, sense ànim de lucre.

Article 2. Aquesta associació es constitueix per temps indefinit.

Article 3. L’existència d’aquesta associació té com a finalitats:

Promoure l’estudi de l’adquisició i el desenvolupament del llenguatge tant en situacions monolingües, com bilingües o multilingües. Serà d’atenció preferent de l’associació impulsar investigacions que permetin un millor coneixement de la forma en què les llengües espanyola, catalana, gallega i basca són apreses pels nens, així com del seu posterior desenvolupament.
2) Estudiar les relacions que el desenvolupament del llenguatge té amb altres processos psicològics, socioculturals, biològics, i educatius, així com les característiques de les llengües.
3) Impulsar el coneixement de les relacions entre el desenvolupament de la llengua oral i l’aprenentatge de la llengua escrita o altres sistemes de comunicació.
4) Contribuir al coneixement dels trastorns i dificultats en l’adquisició i el desenvolupament de el llenguatge, i al de les tècniques d’intervenció apropiades.
5) Difondre els coneixements científics sobre l’adquisició i el desenvolupament del llenguatge.
6) Promoure el contacte científic, la comunicació i la col·laboració entre els investigadors de l’adquisició i el desenvolupament del llenguatge.
7) Assessorar a tots els organismes que necessitin d’un consell especialitzat sobre l’aprenentatge i desenvolupament del llenguatge, tant sigui de la primera com de les segones llengües.

Article 4. Per al compliment d’aquests fins es realitzaran les següents activitats:

1) Realitzar periòdicament congressos científics sobre l’adquisició i el desenvolupament del llenguatge.
2) Organitzar o impulsar trobades, seminaris i simposis temàtics.
3) Elaborar, editar i difondre informació pels associats que informi de novetats i activitats.
4) Promoure la publicació de treballs en revistes científiques i llibres sobre l’adquisició i el desenvolupament del llenguatge.
5) Establir contactes i col·laboracions amb altres associacions de finalitats coincidents.
6) Crear una pàgina web de l’associació que faciliti la comunicació amb els interessats.
7) En totes les seves activitats, l’associació potenciarà la presència de totes les llengües oficials de l’Estat Espanyol.

Article 5. L’Associació estableix el seu domicili social a Palma, Institut de Recerca i Innovació Educativa – Universitat de les Illes Balears – Ctra. Valldemossa, Km. 7,5 – 07122, i el seu àmbit territorial en el que es realitzarà principalment les seves activitats és el territori nacional i internacional, amb especial èmfasis a iberoamèrica.

CAPÍTOL II

ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ

Article 6. L’Associació serà gestionada i representada per una Junta Directiva formada per: un/a president/a, un/a vicepresident/a, un/a secretari/a, un/a tresorer/a i 6 vocals. Tots els càrrecs que composen la Junta Directiva seran gratuïts. Aquests seran designats i revocats per l’Assemblea General i el seu mandat tindrà una durada de 3 anys que podran ser renovables per un segon mandat.

Article 7. Aquests podran causar baixa per renúncia voluntària comunicada per escrit a la Junta Directiva, per incompliment de les obligacions que tinguessin encomanades i per expiració del mandat.

Article 8. Els membres de la Junta Directiva que hagin esgotat el termini per al qual van ser elegits, continuaran exercint els seus càrrecs en funcions fins al moment en què es produeixi l’acceptació de els que els substitueixin.

Article 9. La Junta Directiva es reunirà totes les vegades que ho determini el seu President/a i a iniciativa o petició d’un terç dels seus membres. Quedarà constituïda quan assisteixi la meitat més un dels seus membres i perquè els seus acords siguin vàlids hauran de ser presos per majoria de vots. En cas d’empat, el vot de el president o la presidenta serà de qualitat.

Article 10. Facultats de la Junta Directiva: Les facultats de la Junta Directiva s’estendran, amb caràcter general a tots els actes propis de les finalitats de l’associació, sempre que no requereixin, segons aquests Estatuts, autorització expressa de l’Assemblea General.

Són facultats particulars de la Junta Directiva:

a) Dirigir les activitats socials i portar la gestió econòmica i administrativa de l’Associació, acordant realitzar els oportuns contractes i actes.
b) Executar els acords de l’Assemblea General.
c) Formular i sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General els Balanços i comptes anuals.
d) Resoldre sobre l’admissió de nous associats.
e) Nomenar delegats per a alguna activitat determinada de l’Associació.
f) Qualsevol altra facultat que no sigui de l’exclusiva competència de la Assemblea General de socis.

Article 11. El/la president/a tindrà les següents atribucions: Representar legalment a l’Associació davant tota classe d’organismes públics o privats; convocar, presidir i aixecar les sessions que celebri l’Assemblea General i la Junta Directiva, així com dirigir les deliberacions d’una i altra; ordenar pagaments i autoritzar amb la seva signatura els documents, actes i correspondència; adoptar qualsevol mesura urgent que la bona marxa de l’Associació o per al desenvolupament de les seves activitats resulti necessària o convenient, sense perjudici de donar compte posteriorment a la Junta Directiva.

Article 12. El/la Vicepresident/a substituirà el president o la presidenta en absència d’aquest, motivada per malaltia o qualsevol altra causa, i tindrà les mateixes atribucions que ell.

Article 13. El/la secretari/a tindrà a càrrec la direcció dels treballs purament administratius de l’Associació, expedirà certificacions, portarà els llibres de l’associació legalment establerts i el fitxer d’associats, i custodiarà la documentació de l’entitat, fent que es cursin les comunicacions sobre designació de Juntes Directives i altres acords socials inscriptibles als registres corresponents, així com el compliment de les obligacions documentals en els termes que legalment corresponguin.

Article 14. El/la tresorer/a recaptarà i custodiarà els fons pertanyents a l’Associació i donarà compliment a les ordres de pagament que expedeixi el/la president/a.

Article 15. Els/les vocals tindran les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la Junta Directiva, i així com les que neixin de les delegacions o comissions de treball que la pròpia Junta els encomani.

Article 16. Les vacants que es poguessin produir durant el mandat de qualsevol dels membres de la Junta Directiva seran cobertes provisionalment entre els membres fins a l’elecció definitiva per l’Assemblea General convocada a l’efecte.

CAPÍTOL III

ASSEMBLEA GENERAL

Article 17. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’Associació i estarà integrada per tots els associats.

Article 18. Les reunions de l’Assemblea General seran ordinàries i extraordinàries. L’ordinària es celebrarà un cop a l’any dins dels quatre mesos següents al tancament de l’exercici; les extraordinàries es celebraran quan les circumstàncies ho aconsellin, segons el parer del president o la presidenta, quan la Junta Directiva ho acordi o quan ho proposi per escrit una desena part dels associats.

Article 19. Les convocatòries de les Assemblees Generals es realitzaran per escrit expressant el lloc, dia i hora de la reunió així com l’ordre del dia amb expressió concreta dels assumptes a tractar. Entre la convocatòria i el dia assenyalat per la celebració de l’Assemblea en primera convocatòria hauran de passar al menys quinze dies, podent així mateix fer-se constar, si cal, la data i hora en que es reunirà l’Assemblea en segona convocatòria, sense que entre una i l’altre pugui haver un plaç inferior a trenta minuts.

Article 20. Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan concorrin a ella un terç dels associats amb dret a vot i, en segona convocatòria qualsevol que sigui el nombre d’associats amb dret a vot.

Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades quan els vots afirmatius superen als negatius, no sent computables a aquests efectes els vots nuls, en blanc, ni les abstencions.

Serà necessària majoria qualificada de les persones presents o representades, que resultarà quan els vots afirmatius superin la meitat d’aquests, per:

a) Dissolució de l’entitat.
b) Modificació d’Estatuts.
c) Disposició o alienació de béns integrants de l’immobilitzat.
d) Remuneració dels membres de l’òrgan de representació.
e) Constitució d’una Federació d’associacions.
f) Integració o vinculació a una altra associació.

Article 21. Són facultats de l’Assemblea General:

a) Aprovar, la gestió de la Junta Directiva.
b) Examinar i aprovar els comptes anuals.
c) Triar els membres de la Junta Directiva.
d) Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.
e) Dissolució de l’Associació.
f) Modificació dels Estatuts.
g) Disposició o alienació dels béns.
h) Acordar, si escau, la remuneració dels membres dels òrgans de representació.
i) Qualsevol altra que no sigui competència atribuïda a un altre òrgan social.

Article 22. Requereixen acord de l’Assemblea General Extraordinària convocada a l’efecte:

a) Modificació dels Estatuts.
1 Requerirà acord de modificació dels Estatuts i que consti en els comptes anuals aprovats en Assemblea art. 11.5 LO 1/2002.
b) Dissolució de l’Associació.

CAPÍTOL IV

SOCIS

Article 23. Podran pertànyer a l’Associació aquelles persones amb capacitat d’obrar que tinguin interès en el desenvolupament de les finalitats de l’Associació i acreditin la seva competència per contribuir a aquests.

Article 24. Dins de l’Associació existiran les següents classes de socis:

a) Socis fundadors, que seran aquells que participin en l’acte de constitució de l’Associació.
b) Socis numerals, que seran els que ingressin després de la constitució de l’Associació.
c) Socis d’honor, els que pel seu prestigi o per haver contribuït de manera rellevant a la dignificació i desenvolupament de l’Associació siguin anomenats per l’Assemblea General. Se’ls hi podrà atorgar a títol honorífic la distinció de President d’honor.

Article 25. Els socis causaran baixa per alguna de les causes següents:

a) Per renúncia voluntària, comunicada per escrit a la Junta Directiva.
b) Per incompliment de les obligacions econòmiques, si deixés de satisfer 2 quotes periòdiques.

Article 26. Els socis de numerals i fundadors tindran els següents drets:

a) Prendre part en totes les activitats que organitzi l’Associació en compliment dels seus fins.
b) Gaudir de tots els avantatges i beneficis que l’Associació pugui obtenir.
c) Participar en les Assemblees amb veu i vot.
d) Ser electors i elegibles per als càrrecs directius.
e) Rebre informació sobre els acords adoptats pels òrgans de l’Associació.
f) Fer suggeriments als membres de la Junta Directiva per tal de millorar el compliment dels fins de l’Associació.

Article 27. Els socis fundadors i numerals tindran les següents obligacions:

a) Complir els presents Estatuts i els acords vàlids de les Assemblees i la Junta Directiva.
b) Abonar les quotes que es fixin.
c) Assistir a les Assemblees i altres actes que s’organitzin.
d) Exercir, si escau, les obligacions inherents al càrrec que ocupin.

Article 28. Els socis d’honor tindran les mateixes obligacions que els fundadors i de nombre a excepció de les previstes en els apartats b) i d), de l’article anterior.

Així mateix, tindran els mateixos drets a excepció dels que figuren en els apartats c) i d) de l’article 26, podent assistir a les assemblees sense dret de vot.

Article 29. Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament dels fins i activitats de l’Associació seran els següents:

a) Les quotes de socis, periòdiques o extraordinàries.
b) Les subvencions, donacions llegats o herències que pogués rebre de forma legal per part dels associats o de terceres persones.
c) Qualsevol altre recurs lícit.

Article 30. L’Associació no té Fons Social en el moment de la seva constitució.

Article 31. L’exercici associatiu i econòmic serà anual i el seu tancament tindrà lloc el 31 de desembre de cada any.

CAPÍTOL V

DISSOLUCIÓ

Article 32. Es dissoldrà voluntàriament quan així ho acordi l’Assemblea General Extraordinària, convocada a l’efecte, d’acord amb el que disposa l’article 20 dels presents Estatuts.

Article 33. En cas de dissolució, es nomenarà una comissió liquidadora la qual, un cop extingits els deutes, i si existís sobrant líquid ho destinarà per a fins que no desvirtuïn la seva naturalesa no lucrativa.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

En tot el que no estigui previst en els presents Estatuts s’aplicarà la vigent Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora de el Dret d’Associació, i les disposicions complementàries.

A Santiago de Compostela a 18 de novembre del 2005.

(SIGNATURES dels quals figuren com a atorgants de l’Acta Fundacional. Hauran de signar també al marge de cadascuna de les fulles dels Estatuts).

Sr. Miguel Pérez Pereira

Sra. Itziar Idiazabal Gorrotxategi

Sr. Eliseo Diez Itza

Sra. Elisabet Serrat Sellabona

 

 

Modificació dels estatuts

 

A Palma, a 4 d’octubre de 2021

Sr. Eliseo Díez Itza, president

Sra. Eva Aguilar Mediavilla, secretària